Дописна картичка, 30 март 1939 година (предна страна)

Дописна картичка, 30 март 1939 година

Загреб, 30 март 1930 година
Mr. Ph. Господин
Спасевић Ћирило
Апотекарски сарадник
Апотеки Mr. Кости Зоновић
Прилеп
Вардарска Бановина

Драги Баџо

Немој да се наљутиш што ти је картата изгужвана. То ми се деси без да јас сакам.
Љубица си дојде овије дена од Прага и кажва грозни работи. Никојпат не се надаја да Немците така брзина да влезат. Никој ништо незнајл, само сабајлето кога влегваја радијото јавило да бидат мирни и да не дават отпор. Многу новости уште донесе.

Од Битола кажаја да се Ники верила за братни. Дали је истина или се само зборој?
Како ти одат работите, кога идиш војска?
Како ти је шефо, ме интересира, јер јас требаше да бидам на твојето место.
Дали најде манука (чајно дрво). Овде је што се тиче мануки, прави Загреб. Дермат (дерматит – кожна болест) нема одних.

Со една сум стално, само корзирања сака за љубов, како Верчето. Љубица је если слободна, го врати прстено. Кажва да неможат да се земат. Госпо од полошо…

Мене мије добро по некогаш се закачуваме со мајкаје, сака многу да се меша во работите. Жал ми је што немам другар да си позборвам. Со душа чекам лето да се капам. Пиши ми, немој да ме заборајш.
Парите 100 дин. ке ти пратам кога ќе ојш аскеро.

Многу те љубам.
Твој Сотка

Нема Коментари

Коментирај