Печат на Бакалскиот еснаф од Прилеп од 1861 година. Печати и штембили

Печати и штембили

Повеќе
© 2011/12 dbmc