1927/28: Ученици од Долнени. ОУ „Пецо Даскалот“, село Долнени

ОУ „Пецо Даскалот“, село Долнени

Повеќе
1945/46: Првата генерација и првата седмолетка од ОУ „Ѓорче Петров“ од село Ропотово, поранешно ОУ „Кире Гаврилоски - Јане“. ОУ „Ѓорче Петров“, село Ропотово

ОУ „Ѓорче Петров“, село Ропотово

Повеќе
Ученици од ОУ „Браќа Миладинови“ со наставникот по математика Зоран Петрески. ОУ „Браќа Миладинови“

ОУ „Браќа Миладинови“

Повеќе
1952/53: Учениците и наставниците од турската осмолетка „Намик Кемал“ во Прилеп. ОУ „Намик Кемал“

ОУ „Намик Кемал“

Повеќе
Ученици при ОУ „Пере Тошев“ со учителката Благородна Батаклиева. ОУ „Пере Тошев“

ОУ „Пере Тошев“

Повеќе
Персоналот од Ученичкиот дом за деца без родители (денешен катастар), година непозната... Ученички дом за деца без родители

Ученички дом за деца без родители

Повеќе
Учебна 1942/43: Ученици од ОУ „Христо Ботев“ со учителот Трајко Пашоски ОУ „Цар Самоил“

ОУ „Цар Самоил“

Повеќе
Прво народно училиште Свети Кирил и Методиј... Прво народно училиште „Свети Кирил и Методиј“

Прво народно училиште „Свети Кирил и Методиј“

Повеќе
1928/29: Блага Стефановић, I-б разред основне школе „Краљевића Марка“ у Прилепу. ОУ „11 Октомври“

ОУ „11 Октомври“

Повеќе
21.05.1949: Ученици од Стровија на екскурзија во Скопје со учителките Паре и Маре. ПОУ во село Стровија

ПОУ во село Стровија

Повеќе