Модна конфекција „Ридтекс“. Модна конфекција „Ридтекс“

Модна конфекција „Ридтекс“

Повеќе
Модна конфекција „Солидност“. Модна конфекција „Солидност“

Модна конфекција „Солидност“

Повеќе
Предилницата во текстилната индустрија „Билјана“. Текстилна индустрија „Билјана“

Текстилна индустрија „Билјана“

Повеќе
Влачарницата и предилницата на Ќорвезировци. Влачари

Влачари

Повеќе
1984: ООЗТ „Електроприлеп“ Електрификација

Електрификација

Повеќе
ОСТ „Црвени стени“ на саем... „Црвени стени“

„Црвени стени“

Повеќе
Прилепската сладара. Прилепската сладара

Прилепската сладара

Повеќе
ДИК „Црн Бор“ ДИК „Црн Бор“

ДИК „Црн Бор“

Повеќе