Накит во бронза и стаклена паста од локалитетот „Задна Река - Грмајте“, село Витолиште, X-XII век.

Локалитетот „Задна Река – Грмајте“

Локалитетот „Задна Река – Грмајте“ е населба со некропола од доцноантичкото време и некропола од средниот век во близината на Витолиште. Според монетите и другите наоди населбата и некрополата егзистирале од II-V век. Според гробните наоди, таа се развивала во V-VI век, а згаснала на крајот од XII век.

Нема Коментари

Коментирај

© 2011/12 dbmc