Локалитет „Три Дабици“

Локалитетот „Три Дабици“

Локалитетот „Три Дабици“ се наоѓа на околу 2 км северозападно од селото Крушевица.

Тоа е поголем карпест рид со издолжена форма и ориентација во правец северозапад-југоисток. На овој локалитет се наоѓаат три тумули со различна големина, од кои два од нив се речиси целосно уништени.

За ова повеќе во: Macedoniae Acta Archaeologica, број 19, 2010 година.

Нема Коментари

Коментирај